top of page

Obchodní podmínky

Přehlednost a péče

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Každá objednávka je považována za přijatou až v momentě když

  • obdržíme platbu na náš účet, u objednávek nad 5000,- Kč vždy s touto podmínkou.

  • obdržíme potvrzení o platbě emailem

  • po akceptaci platby platební kartou v autorizačním centru.

Do objednávky vždy a od počátku uvádějte, prosím, Vaše přesné kontaktní údaje, včetně adresy, telefonního čísla (včetně předvolby v případě cizinců) přesně uvedenou emailovou adresu.

Před odesláním objednávky si, prosím, podrobně přečtěte naše obchodní podmínky (zejména podmínky při odstoupení od smlouvy, neboť jsou dodávány kytice z živých řezaných květin a jedná se o zboží podléhající rychlé zkáze, které je dodáváno na základě specifické objednávky kupujícího), neboť nelze odeslat objednávku bez jejich úplné akceptace z Vaší strany. Obsah reklamačního řádu, který je součástí obchodních podmínek, má v případě reklamace zboží přednost před ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek.

Předem upozorňujeme na obsah reklamačního řádu, kdy u řezaných květin je potřeba, abyste uplatnili práva z případného vadného plnění ihned při převzetí zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uvadání nebo opadávání květin není vadou, ale běžným biologickým procesem stárnutí květin. Kupujete zboží, které podléhá rychlé zkáze a na to, prosím, berte od počátku zřetel. Každý je povinen zkontrolovat převzaté zboží při jeho převzetí. 

 

Tím, že máme zboží na www.flora-online.cz vystaveno, informujeme o jeho vlastnostech a ceně. Vaši objednávku zboží ale musíme ještě sami potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva.

Poté, co obdržíme objednávku, vám ji potvrdíme e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí objednávky. Pokud nám bude objednávka připadat neobvyklá (např. kvůli vysokému množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až od vás dostaneme potvrzení této objednávky.

 

Kupující bere na vědomí, že fotografie prezentovaných květin jsou z ilustračních důvodů v plném květu a doručená květina může obsahovat květy v raném stadiu květu.  V rámci ilustrace květin s variantami v katalogu květin je vyobrazena vždy největší varianta kytice.

 

V případě, pokud dodatečně změníte Vaši objednávku poté, co jsme Vaši změnu Vaší objednávky akceptovali, nemáte pouze z tohoto titulu nárok na slevu z kupní ceny.

 

Vzhledem k tomu, že jsme internetový obchod s rychlou dodávkou zboží a každý je povinen uvádět přesné a aktuální kontaktní údaje v každé objednávce, tedy, jméno, příjmení, telefon, kontaktní email apod, zdvořile upozorňujeme na to, že pokud dojde z naší strany ke změně objednávky v tom směru, že Vámi odeslanou objednávku akceptujeme ve změněné podobě kvůli aktuálnímu stavu zboží, budeme považovat změněnou objednávku za Vámi akceptovanou tehdy, pokud nám ve lhůtě 30 minut po odeslání změny objednávky tuto změněnou objednávku potvrdíte nebo nebudete ve lhůtě 30 minut reagovat vůbec (ani telefonicky ani emailem). V takovém případě dojde k fikci akceptace změny objednávky z Vaší strany, a tedy k uzavření finální kupní smlouvy v podobě, kterou jsme Vám odeslali na Váš email.

Cena za dopravu 

ceník za doručení květin v ČR a SR naleznete v sekci ceník doručení květin.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY FLORA ONLINE

podnikatele Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.flora-online.cz.

Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím) v případě, že nakoupíte zboží v internetovém obchodu na adrese www.flora-online.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.

 

Pokud u nás nenakupujete na firmu (IČ), jste v roli spotřebitele. Naše zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách v č.l.1.2.

 

Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů v sekci Ochrana osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet. Bez vašeho svolení nebudeme vaše osobní údaje používat jinak než pro splnění zakázky, kromě e-mailové adresy, na kterou vám můžeme zaslat newsletter nebo jiné informace o našem zboží a službách. Takový postup nám dovoluje zákon, pokud ho neodmítnete. Kdykoliv se budete moci jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Vaši e-mailovou adresu jinak budeme za tímto účelem používat po dobu 3 let od vaší poslední objednávky.

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží (dále jen „zboží“) prodávajícím kupujícímu s tím, že zboží může být dle kupní smlouvy prodávajícím dodáno přímo kupujícímu nebo jiné osobě, kterou kupující v kupní smlouvě určí (dále jen „příjemce zboží“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.flora-online.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, telefonicky nebo elektronickou poštou.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží (s registrací i bez registrace) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, nejedná se o závazný smluvený vzorek či předlohu, a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o lokalitách v rámci České republiky a Slovenské republiky, do kterých je prodávajícím zboží doručováno. Ve vybraných lokalitách uvedených na webovém rozhraní obchodu zajišťuje prodávající rovněž doručení zboží ve zkráceném čase (expresní rozvoz zboží). Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího individuálně sjednat rozvoz zboží mimo Českou republiku a Slovenskou republiku.

3.4.       Kupující může zboží objednávat některým z následujících způsobů: vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, telefonicky nebo elektronickou poštou doručenou prodávajícímu (dále jen „objednávka“). Objednávka obsahuje zejména informace o:

3.4.1.     objednávaném zboží,

3.4.2.     kupujícím-zejména jméno, příjmení, adresa, telefon, adresa elektronické pošty,

3.4.3.     příjemci zboží – zejména jméno a příjmení, adresa, telefon, email, případně další údaje pro doručování (pokud kupující v objednávce určí, že zboží má být doručeno příjemci zboží),

3.4.4.     údajů o dni doručení zboží kupujícímu nebo příjemci zboží a o předpokládaném (orientačním) čase doručení zboží,

3.4.5.     způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.4.6.     případně informace o vzkazu kupujícího pro příjemce zboží, který má být prodávajícím ke zboží připojen.

Objednávka uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu obsahuje též informace o nákladech spojených s dodáním zboží. V případě objednávky uskutečněné telefonicky nebo elektronickou poštou jsou kupujícímu informace o nákladech spojených s dodáním zboží dostupné na webovém rozhraní obchodu.

3.5.  Objednání zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace uvedené v čl. 3.4. obchodních podmínek. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

3.6.       Objednání zboží telefonicky. Kupující je oprávněn objednat zboží telefonicky na telefonním čísle prodávajícího +420 737 616 029, a to každý den v době od 8:00 do 20:00 hod. Mimo shora uvedenou dobu dostupnosti telefonního čísla pro uskutečnění objednávky, je kupující oprávněn objednat zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu nebo elektronickou poštou. V telefonické objednávce zboží kupující uvede zejména údaje uvedené v čl. 3.4. obchodních podmínek.

3.7.       Objednání zboží elektronickou poštou. Kupující je oprávněn objednat zboží elektronickou poštou odesláním objednávky obsahující údaje uvedené v čl. 3.4. obchodních podmínek na elektronickou adresu prodávajícího obchod@flora-online.cz

3.8.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronickou poštou či telefonicky).

3.9.       Prodávající neprodleně po obdržení objednávky či dodatečném potvrzení objednávky některým ze způsobů uvedených v čl. 3.6. – 3.8. obchodních podmínek toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10.    Kupující je oprávněn objednávku odvolat (dále jen „storno objednávky“), nejpozději 12 hodin před začátkem doby doručení v požadovaný den doručení zboží, kterým je 9:00 hod. požadovaného dne doručení. Storno objednávky musí být kupujícím doručeno prodávajícímu na obchod@flora-online.cz V případě, že bude storno objednávky kupujícím doručeno prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, vrátí prodávající kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu nebo její část a náklady na dopravu zboží, a to převodem, kartou nebo prostřednictvím americké finanční technologické společnosti provozující finanční služby v podobě internetového platebního systému PayPal, podle toho, jakým způsobem byla objednávka uhrazena. Peníze budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne doručení storna objednávky kupujícím prodávajícímu. V případě, že kupující doručí prodávajícímu storno objednávky později než ve shora uvedené lhůtě, nebude prodávajícím zboží doručeno kupujícímu nebo příjemci zboží. V takovém případě však nemá kupující nárok na vrácení kupní ceny zboží ani její části ani nákladů na dopravu zboží, a takto uhrazená kupní cena bude prodávajícím jednostranně započtena na náhradu vzniklé škody ve výši provedené objednávky. Kupující má právo si vyzvednout zboží na jedné ze smluvních provozoven prodejce nejpozději však do 48 hodin od termínu doručení stanoveného v dané objednávce. Adresa provozovny bude kupujícímu sdělena na vyžádání u prodejce telefonicky nebo emailem.

3.11.    Prodávající je povinen odeslat zboží kupujícímu nebo příjemci zboží poté, co bude ze strany kupujícího splněna jedna z níže uvedených podmínek:

  •                 platba kupní ceny zboží je připsána na bankovní účet prodávajícího,

  •                 prodávající obdrží od kupujícího potvrzení banky o platbě převodem ve formátu .PDF nebo „print screen“ platebního příkazu zadaného kupujícím k úhradě kupní ceny na elektronickou adresu prodávajícího obchod@flora-online.cz, nebo

  •                 prodávající bude vyrozuměn o akceptaci platby platební kartou kupujícího autorizačním střediskem

  •                 prodávající obdrží potvrzení od poskytovatele pay pal, v případě, že si vybere tento způsob platby

                   (vše dále jen jako „podmínky pro odeslání zboží“).

Tím není dotčeno ujednání čl. 5.6. obchodních podmínek, podle kterého je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.

3.12.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       ZBOŽÍ

4.1.       Součástí kytic vyobrazených na webovém rozhraní obchodu nejsou vázy, ve kterých jsou kytice aranžovány.

4.2.       Objednávka kytic z jednotlivých kusů květů musí obsahovat nejméně 5 ks květů v kytici.  

4.3.     V souvislosti s charakterem prodávaného zboží, jeho typické sezónnosti a přímé závislosti jeho dostupnosti na květinové burze si prodávající vyhrazuje právo záměny květů nebo barvy oproti prezentované fotografii. O těchto změnách bude zákazník předem a včas informován s tímto postupem:

1) telefonicky, v případě nedostupnosti zprávou SMS,

2) dále tyto informace budou zaslány e-mailem na jeho adresu, kterou uvedl v objednávce,

3) pokud tato změna nebude rozporovaná kupujícím do 30 minut, bude považována za odsouhlasenou a objednávka bude takto vyřízena a doručena, zvláště pokud si zákazník objednal rychlé doručení od odeslání objednávky.

Pokud tato dílčí změna objednávky nebude jakkoli rozporována kupujícím ve lhůtě do 30 minut od odeslání změny akceptované změny objednávky ze strany prodávajícího, dojde tímto ke smluvní změně kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a objednávka bude takto ze strany prodávajícího realizována. Kupujícímu bude též zasláno potvrzení o změně objednávky.

 

4.4.       Prodávající kupujícímu doporučuje každý den seříznout stonky květin v kytici či květinovém zboží včetně výměny vody a udržovat ve vhodném klimatickém prostředí. 

4.5.      Pokud se domluvíme na květině speciálně navázané podle vašeho přání (například svatební kytice apod.), vzájemně si odsouhlasíme cenu, termín a místo dodání. Dodání takovéhoto specifického druhu a množství zboží vyžaduje širší součinnost prodávajícího i kupujícího oproti klasické standardní objednávce.

4.6. Zboží jako plyšový medvěd a víno jsou dodávány dle aktuální zásoby na pobočce. Prodávající je povinen dodat plyšového medvěda v minimální velikosti 20 cm. U vína prodávající garantuje dodání stejného druhu, množství a nikoliv značky.

5.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.       Cena zboží je stanovena v kupní smlouvě. Jsme plátcem DPH. Informaci o celkové ceně zboží včetně DPH uvedeme vždy u nabídky zboží.

5.2.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby v závislosti na způsobu učinění objednávky dle čl. 3.6. – 3.8. obchodních podmínek:

5.2.1.     bezhotovostně platební kartou (v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu);

5.2.2.     bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“):

číslo účtu 279902262/0300

účet vedený u Československá obchodní banka, a.s.

BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 7990 2262
SWIFT: CEKOCZPP

(v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, telefonicky nebo elektronickou poštou);

5.2.3.     v hotovosti vkladem na účet prodávajícího v kterékoliv pobočce společnosti Československá obchodní banka, a.s. v České republice (v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu, telefonicky nebo elektronickou poštou) s tím, že po složení hotovosti je kupující povinen telefonicky kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle + 420 777 993 803 a informovat ho o provedení vkladu;

5.2.4.     PayPal (v případě objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu); V případě storna platby prostřednictvím platební služby PayPal ze strany kupujícího po uzavření kupní smlouvy je prodávající oprávněn kdykoli odstoupit od kupní smlouvy a požadovat obratem uhrazení kupní ceny jiným způsobem po kupujícím. Kupující je případě, pokud z jeho strany dojde k odeslání požadavku storna provedené platby související s nákupem zboží na www.flora-online.cz povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů zaplatit celou sjednanou kupní cenu zboží na účet prodávajícího uvedeného na www.flora-online.cz. V případě porušení této povinnosti je prodávající oprávněn uplatnit po kupujícím vedle nároku na úhradu kupní ceny i smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně ze sjednané a nezaplacené kupní ceny do jejího úplného zaplacení.

5.2.5.     platba na základě faktury vystavené prodávajícím je možná na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím (v případě objednávky učiněné telefonicky nebo elektronickou poštou).

5.3.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.5.       Kupní cena je splatná bezprostředně po doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu dle čl. 3.9. obchodních podmínek.

5.6.       V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího nebo hotovostní platby vkladem na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7.       Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu nebo příjemci zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.8.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.9.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

6.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že kytice a ostatní zboží z květin, které jsou předmětem kupní smlouvy, jsou vždy prodávajícím vázány a upravovány podle přání kupujícího, a to jak kytice prezentované na webovém rozhraní obchodu jako vzorové, tak i kytice sestavené individuálně podle přání kupujícího; tzn. kytice a ostatní zboží z květin je jak zboží podléhající rychlé zkáze, tak i zboží, jež je smíšeno s jiným zbožím, či upraveno podle přání kupujícího.

6.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 24 hodin od převzetí zboží za podmínky, že má zboží podstatné vady nebo ihned při převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být v takovém případě prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné písemně na adresu prodávajícího: Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372, či elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@flora-online.cz. Uveďte, prosím, číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží. 

6.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 24 hodin od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na nejbližší pobočku od místa doručení. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující ke své tíži náklady spojené s dopravou a navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Celou kupní cenu (tedy i s cenou za dopravu zboží) vrací prodávající kupujícímu v případě, pokud kupující doručí zboží prodávajícímu do 24 hodin na nejbližší pobočce prodávajícího od místa doručení dle pokynů prodávajícího. Místem doručení objednávky se vždy rozumí místo, které uvedl kupující ve své objednávce.

6.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Zboží nám můžete zaslat nebo předat vždy na nejbližší adrese naší pobočky, která Vám bude zaslána do emailu nebo sdělena telefonicky. Zboží vraťte kompletní, ideálně neopotřebené nebo nepoškozené. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste svým nakládáním se zbožím nesnížili jeho hodnotu, pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku.

 

6.6.       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet ze kterého byla hrazena nebo při platbě vkladem na účet určeným kupujícím.  

6.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8.       V případě, že se po potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu výrazným způsobem změní cena zboží účtovaná prodávajícímu jeho dodavatelem, nebo není-li zboží momentálně skladem u dodavatele prodávajícího, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem dohody o změně objednávky. Nedojde-li mezi kupujícím a prodávajícím k dohodě o změně objednávky, jsou prodávající nebo kupující oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část, bude mu uhrazená částka prodávajícím převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Tím není dotčeno právo prodávajícího dodat kupujícímu mírně odlišné zboží dle čl. 4.4. obchodních podmínek.

6.9. V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete na IČ, pak se na vás možnost odstoupení od smlouvy nevztahuje.

 

 

7.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

7.1.       Zboží bude prodávajícím odesláno kupujícímu nebo příjemci zboží, kterého kupující určí, po splnění podmínek pro odeslání zboží dle čl. 3.11. obchodních podmínek.

7.2.       Zboží je prodávajícím doručováno každý den v době od 9:00 hod. do 20:00 hod. Doručení zboží mimo výše uvedenou dobu je možné na základě individuální telefonické dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

7.3.       Pokud budou podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději do 17:00 hod. dne pro doručení zboží stanoveného v kupní smlouvě, zavazuje se prodávající doručit zboží v tento den. V případě, že podmínky pro odeslání zboží nebudou ve shora uvedené lhůtě splněny, doručí prodávající zboží následující den v době mezi 9:00 a 20:00 hod.

7.4.       V případě, že má být dle kupní smlouvy zboží doručeno mimo území Hlavního města Prahy, v sobotu nebo v neděli, musí být podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději v sobotu do 11:30 hod.  

7.5.       V případě, že je součástí objednaného zboží potravinový koš, musí být podmínky pro odeslání zboží splněny nejpozději dva pracovní dny před datem dodání. V případě, že je součástí objednaného zboží smuteční  věnec, musí být podmínky pro odeslání zboží 3 pracovní dny před datem dodání. 

7.6.       Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že čas doručení, který je zvolen kupujícím v objednávce je orientační, a skutečný čas doručení zboží prodávajícím kupujícímu nebo příjemci zboží se může lišit.

7.6.1   V těchto dnech bohužel nemůžeme garantovat čas doručení, čas zvolený v objednávce je pouze orientační. Jedná se o tyto termíny 14.2., 8.3. a Den Matek.

7.7.       Způsob dopravy zboží určuje prodávající.

7.8.       Je-li kupující sám příjemcem zboží, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Určí-li kupující v kupní smlouvě odlišnou osobu jako příjemce zboží, je zboží považováno za doručené v okamžiku, kdy jej příjemce zboží převezme od prodávajícího. Zboží je rovněž považováno za doručené v okamžiku, kdy příjemce zboží od prodávajícího odmítne převzít. V případě, že příjemce zboží nebude zastižen na adrese uvedené v kupní smlouvě a prodávajícímu se jej nepodaří kontaktovat emailem nebo telefonicky (kupující neuvede do objednávky telefonický kontakt na příjemce zboží nebo se prodávajícímu nepodaří příjemce zboží telefonicky kontaktovat), pokusí se prodávající telefonicky kontaktovat kupujícího a dohodnout se na doručení zboží. V případě, že se prodávajícímu nepodaří telefonicky kontaktovat kupujícího nebo nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o doručení zboží, uloží prodávající zboží v sídle nebo na pobočce prodávajícího a informuje kupujícího o možnosti vyzvednutí zboží v sídle nebo na pobočce nebo o možnosti objednat si opakované doručení zboží kupujícímu nebo příjemci zboží. V případě, že nebude příjemce zboží na uvedené adrese, vyhrazuje si prodávající právo předat zboží na recepci nebo blízkým osobám (např. soused/ka, rodinní příslušníci atd.). Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží podléhající zkáze, je kupující povinen si takovéto zboží vyzvednout nejpozději do 48 hodin od přijmutí informace od prodávajícího o nezastižení adresáta nebo odmítnutí převzetí od příjemce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nebo příjemce zboží nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.9.       Kupující nebo příjemce zboží je povinen potvrdit prodávajícímu převzetí zboží.

7.10.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující nebo příjemce zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující nebo příjemce zboží zásilku od přepravce převzít.

7.11.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 8.1.       Práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek, viz níže.

 

9.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé sjednané kupní ceny zboží.

9.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.       Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha - Nové Město, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9.4.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha - Nové Město, http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.5.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let od vytvoření poslední objednávky, nejpozději však do odvolání souhlasu kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může využít svého práva požadovat po prodávajícím nebo zpracovateli:

·         přístup ke svým osobním údajům;

·         opravu osobních údajů;

·         výmaz osobních údajů;

·         omezení zpracování údajů týkajících se subjektu údajů;

·         právo vznést námitku proti zpracování; a

·         právo na přenositelnost údajů.

10.9. Kupující je oprávněn požadovat od prodávajícího nebo zpracovatele bezplatný přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a je oprávněn vznést námitku proti zpracování, a dále další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

10.10. V případě porušení povinnosti prodávajícího nebo zpracovatele je kupující oprávněn podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, jakožto dozorovému orgánu.

10.11. Ověřte si, které údaje o vás vedeme na této stránce https://www.flora-online.cz/default/gdpr, po zadání Vaší emailové adresy Vám zašleme veškeré informace o Vaší osobě, které jsou v naší evidenci. Následně můžete své osobní údaje určené k marketingovým účelům smazat a vyřadit z naší evidence.

10.12. podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete v sekci "ochrana osobních údajů" v zápatí našich stránek.

 

11.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Veškeré informace týkající se ochrany osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a cookies naleznete v sekci "ochrana osobních údajů" v zápatí našich stránek.

12.    DORUČOVÁNÍ

12.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.4.    Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372,, adresa elektronické pošty obchod@flora-online.cz, telefon +420 737 616 029.

13.6.     Všechny spory vznikající na základě smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím na základě těchto obchodních podmínek a v souvislosti s ní budou rozhodovány u obecných soudů České republiky. Místně příslušným soudem k rozhodování sporů po podpisu smlouvy je Obvodní soud pro Prahu 6. Kupující akceptací obsahu těchto obchodních podmínek s touto smluvně stanovenou místní příslušností výslovně souhlasí.

 

13.7. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu.

 

13.8. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

13.9. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na obchod@flora-online.cz.

 

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obchodní korporace Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372,

pro uplatnění práv z vadného plnění při koupi zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.flora-online.cz.

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) podnikatele Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372, (dále jen „prodávající“) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) odpovědnost prodávajícího za vady zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.flora-online.cz (dále jen „obchod“).

1.2.       Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou kupujícím uplatňována práva kupujícího vůči prodávajícímu z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).   

1.3.       Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4.       Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

 

2.       ROZSAH REKLAMACE

 2.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z reklamace (vadného plnění) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3.       Ustanovení uvedená v čl. 2.2. reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.4. U řezaných květin, které jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze, je potřeba, abyste uplatnili práva z vadného plnění ihned po převzetí zboží nebo zjištění vady bez zbytečného prodlení, popřípadě nejpozději do 24 hodin od takového převzetí. Vezměte, prosíme, na vědomí, že uvadání nebo opadávání květin není vadou, ale běžným biologickým procesem stárnutí květin. Kupujete zboží, které podléhá rychlé zkáze a na to, prosím, berte od počátku zřetel. Každý je povinen zkontrolovat převzaté zboží při jeho převzetí.

Zboží potravinářské:

Spotřebitel je oprávněn zvolit některý z následujících způsobů řešení reklamace:

- výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo

- odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

 

Zboží nepotravinářské:
a) vady odstranitelné:

Spotřebitel má právo:

- na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady zboží, nebo u nepoužitého zboží požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné, není-li to k povaze vady neúměrné, případně požadovat výměnu součásti zboží, týká-li se vada jen této; není-li takový postup možný, může spotřebitel od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

b) vady neodstranitelné:

- spotřebitel má právo na výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

 

Reklamace množství zboží může být řešena doplněním chybějícího množství, je-li to fakticky možné a neodporuje-li to právním předpisům.

 

Vady zboží, za které prodávající odpovídá, je povinen kupující reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, u potravin je to do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, případně ve lhůtě, kdy má být zboží spotřebováno u květin činí tato lhůta 24 hodin  od momentu převzetí. Reklamace může být uplatněna pouze v případě, že jsou ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro skladování potravin a kdy potravina nebyla otevřena, vyjma případů, kdy je to nutné pro zjištění vady. Vady potravinářského zboží podléhajícího rychlé zkáze, potravinářského zboží, u kterého se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy, musí spotřebitel reklamovat nejpozději následující den po jeho zakoupení, jinak právo reklamace zaniká.

 

Na zboží v podobě plyšového medvěda se poskytuje 24měsíční záruční doba ode dne převzetí zboží.

 

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-          jste o vadě před převzetím věci věděli;

-          jste vadu sami způsobili; nebo

-          uplynula záruční doba.

 

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-          opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

-          vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste jej převzali;


 

3.       PODMÍNKY, ZPŮSOB A MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 3.1.       Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že je zboží doručováno přímo kupujícímu, prohlédne zboží sám kupující. Kupující je povinen reklamovat řádně a včas. V případě, že je na základě informace uvedené kupujícím v kupní smlouvě zboží doručováno jiné osobě (dále jen „příjemce zboží“) je kupující povinen zajistit prohlédnutí zboží příjemcem (nebo třetí osobou) zboží. Pokud bude kupujícím zjištěno při předání zboží, že je zboží poškozeno, pak je kupující povinen popis poškození uvést do předávacího protokolu a dále řešit reklamaci dodaného zboží standartním postupem, tedy prostřednictvím reklamačního formuláře dostupného na webové stránce www.flora-online.cz, - nebo dopisem na adresu sidla společnosti. 

Reklamace jiných vad zboží, které nebyly viditelné při převzetí zboží, je nutné uplatnit obratem bez zbytečného prodlení od převzetí osobně na adrese provozovny prodávajícího Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372, v provozní dobu provozovny vždy každý pracovní den v době od 9:00 do 15:00 hod. nebo zasláním fotografie dodaného zboží (ihned po převzetí zboží tak, že bude kupujícím pořízena fotografie kytice seshora tak, aby bylo vidět všechny květy dodaného zboží) na emailovou adresu, nebo v místě podnikání prodávajícího Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372.

Reklamaci doporučujeme uplatnit prostřednictvím našeho reklamačního formuláře, který obsahuje všechny potřebné informace a všechny zákonné podmínky nutné k řádné a pohodlné reklamaci. Tento formulář naleznete na naší webové stránce flora -online. Po vyplnění tohoto formuláře nebo po vyhotovení dokumentu z Vaší strany, zašlete výslednou reklamaci buď:

  • Emailem na adresu: obchod@flora-online.cz nebo

  • Dopisem na adresu: Flora-online s.r.o., místem podnikání Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 06199372, DIČ:CZ06199372,

 

V ideálním případě nám rovnou pošlete i požadovanou fotografii reklamovaného zboží.

 

Berte, prosím, na vědomí, že bez Vámi uvedených správných a úplných kontaktních údajů v reklamačním formuláři nelze Vaši reklamaci vyřídit.

 

Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemnou odpověď nejpozději do tří pracovních dnů, že reklamační řízení bylo zahájeno a dále pak nejpozději do 30 dnů od nás obdržíte elektronicky písemnou odpověď, jak byla reklamace vyřízena.

 

Kupující je povinen předložit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace dle reklamačního řádu reklamované zboží a poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k vyřízení reklamace.

4.       VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 4.1.       Prodávající nebo jím pověřený pracovník odpoví na reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

4.2.       Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

4.3.       V případě, že je reklamace zboží shledána neoprávněnou, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

4.4.       Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží u prodávajícího bezodkladně po obdržení informace, že reklamace byla vyřízena, a to bez ohledu, zda byla reklamace vyřízena jako oprávněná či neoprávněná. Nejpozději je kupující povinen si reklamované zboží vyzvednout 30. den ode dne uplatnění reklamace. V případě, že si kupující u prodávající reklamované zboží ve shora uvedené lhůtě nevyzvedne, je prodávající oprávněn reklamované zboží na náklady kupujícího prodat či zlikvidovat. V případě prodeje je prodávající oprávněn odečíst si náklady na uskladnění reklamovaného zboží a náklady prodeje.

4.5. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Toto je možné nejpozději do 30 dnů od doručení zásilky. U kytice není možné tuto možnost využít, neboť se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze.

4.6. Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

5.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 5.1.       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2.       Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

5.3. Není-li zde výslovně uvedeno, řídí se reklamační řád příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.4. Reklamace uplatněné do doby nabytí účinnosti tohoto řádu budou vyřízeny a dokončeny dle dosavadního reklamačního řádu.

Kdy nedoručujeme květiny

Květinu bohužel nemůžeme doručit v ČR a na Slovensku v těchto termínech. 24.12., 25.12., 26.12. a 1.1. a o všech státních svátcích.

Závazné obchodní podmínky

Jako závazné se považují obchodní podmínky v české jazykové mutaci. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.3.2022

bottom of page